Půjčovna motorek

Motocykl k zapůjčení je možno si vybrat z naší nabídky,
možnosti si telefonicky ověřte na č. 720 209 055

Motocykl a skútr nad 125 ccm

Položka info Cena vč DPH
5 hodin pouze Po – Čt 1 800 Kč
Den (pracovní) 9-19h 2 500 Kč
Den (o víkendu) 9-19h 2 800 Kč
Víkend Pá 17h – Po 9h 4 800 Kč
Pracovní týden Po 9h – Pá 17h 10 500 Kč
Celý týden Po 9h – Po 9h 14 300 Kč
Kauce   15 000 Kč

Skútr 125 ccm

Položka info Cena vč DPH
5 hodin pouze Po – Čt 650 Kč
Den (pracovní) 9-19h 850 Kč
Den (o víkendu) 9-19h 1 000 Kč
Víkend Pá 17h – Po 9h 1 900 Kč
Pracovní týden Po 9h – Pá 17h 3 800 Kč
Celý týden Po 9h – Po 9h 5 650 Kč
Kauce   8 000 Kč

Skútr 50 ccm

Položka info Cena vč DPH
5 hodin pouze Po – Čt 650 Kč
Den (pracovní) 9-19h 850 Kč
Den (o víkendu) 9-19h 1 000 Kč
Víkend Pá 17h – Po 9h 1 900 Kč
Pracovní týden Po 9h – Pá 17h 3 800 Kč
Celý týden Po 9h – Po 9h 5 650 Kč
Kauce   8 000 Kč

Příslušenství

Položka info Cena vč DPH
helma   250 Kč
bunda   300 Kč
rukavice   100 Kč

Všeobecné podmínky pro půjčovnu

K zapůjčení vozidla jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, třetí doklad totožnosti (pas, rodný list), doklad pro ověření bydliště (bankovní výpis, faktura za telefon, elektriku, Sipo, inkaso apod….), popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele. Z toho vyplývá, že zájemce o nájem vozidla musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání motocyklu. Bez předchozího souhlasu majitele, nesmí zapůjčené vozidlo vyjet mimo území ČR. Zapůjčený motocykl smí využívat jen nájemce pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu a není oprávněn přenechat motocykl k užívání třetí osobě.

Nájemce povinen každou nehodu nebo odcizení motocyklu hlásit Policii ČR. Dále je povinen vždy o motocykl řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné kráděži, či riziku vzniku škody jak na samotném motocyklu, tak i na způsobení škody ostatním účastníkům silničního provozu. Nájemce nesmí provádět na motocyklu jakékoliv úpravy či opravy než běžné (oprava pneu, mazání řetězu a jiné údržby) a není oprávněn motocykl užívat ke sportovním či závodním účelům, k jízdě na autodromech, či jiných tratích určených ke sportovním účelům. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

Při zapůjčení motocyklu se skládá vratná kauce, která odpovídá spoluúčasti na havarijním pojištění předmětu pronájmu, a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací nájemci zpět v plné výši. Cena za nájem motocyklu je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí motocyklu do nájmu. Při překročení dohodnutého času vrácení, bude účtována za každou, byť jen započatou hodinu, smluvní pokuta ve výši 600,- Kč. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody. Při porušení povinnosti včasného vrácení předmětu nájmu se zavazuje nájemce zaplatit smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu ve výši 100% denního nájemného za každých započatých 12 hodin. Nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.

Nájemce jako řidič i případný spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby, a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje, či jiné omamné a psychotropní látky a maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere nájemce na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající. Nájemce bere na vědomí, že pokud se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou a společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.

Nájemce podpisem smlouvy a přiložených podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za jakákoliv porušení pravidel silničního provozu na komunikacích, kterými by nájemce způsobil škodu na zdraví, životu a majetku sobě či třetím osobám. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce. Způsobí-li nájemce při užívaní na předmětu nájmu škodu, kterou z důvodu porušení pojistných podmínek nehradí pojišťovna, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit v penězích. Nájemce hradí skutečnou škodu a to, co pronajímateli ušlo (ušlý zisk). Škoda se hradí v penězích.

Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, jako například přijetí věci movité o přibližné hodnotě ceny motocyklu do zástavy, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.